1945


 

 

….Drnholec byl však Němci do poslední chvíle houževnatě hájen, proto musel býti 7. května 1945, když byl napaden již několikrát před tím, silně bombardován. Bombardování začalo podle líčení Čechů, kteří žili v Drnholci, asi o deváté hodině ráno zároveň s dělostřeleckým ostřelováním, k poledni palby vyvrcholila, po poledni po jakési krátké přestávce vzplanul boj znovu. Avšak nic nemohlo zabránit Rudé armádě v postupu. V pondělí 7. května 1945 asi k páté hodině odpolední vstoupili ruští vojáci do Drnholce, když asi půl hodiny před tím ujížděly chvatně poslední německé tanky po Hrušovanské ulici. Vojska Rudé armády přišla od Pasohlávek.

            Druhého dne po jejich příchodu, a to 8.5.1945 večer se utvořil revoluční Národní výbor, jehož předsedou se stal Karel Novák a jeho zástupcem Julius Krupica. Dalšími členy tohoto Národního výboru byli František. Helísek, Rudolf Horák, Josef Radkovský, Alois Zápeca a František Kalus.

            Tento Národní výbor byl pověřen ruským majorem Alexandrovem zajistiti jakýkoliv cenný materiál v místě i okolí. Kromě toho měl zajistit nacistické Němce v Drnholci, ve Frélichově, Litobratřicích, Kolenfurtě a v Pasohlávkách. Bylo nařízeno konati v Drnholci hlídky dnem i nocí. Při tom byli ještě chyceni tři ukrytí SS-mani a zneškodněno šest vlasovců. Byli zajištěny doklady o činnosti zdejších Němců v NSDAP.

            V okolí bylo ukryto nebo pohozeno množství vojenského materiálu. Bylo nalezeno na 60 pušek, 5 kulometů a 4 vozy munice.

            Bylo zajištěno veliké množství dobytka, a to 800 prasat, asi 1400 kusů hovězího dobytka. Rovněž bylo zajištěno přes 2500 kusů drůbeže…

            Zajištěno bylo na 400 jízdních kol a 300 přijímačů. Byly zahlazovány stopy bojů: bylo zakopáno na 500 koní a 300 krav a hned započato s odstraňováním protipancéřových překážek. Brzy po bojích byli pochováni tři v boji padlí ruští vojáci a přes 200 německých vojáků.

            ………Bylo rovněž nutno upraviti na nejnutnější míru zásobování. Naštěstí bylo ve zdejším mlýně přes 130 q mouky, kterou dovedl stárek p. Radkovký uchovati přes nejhorší válečné dni neporušenou.

            ……..Vedení obce bylo postaveno před mnoho úkolů……Byla to evidence Němců a jejich příprava k odsunu, v prvních týdnech otázka řádného zásobování, bezpečnost v obci, osidlování a zajišťování nepřátelského majetku. Tyto otázky byly řešeny s úspěchem. Bylo zajištěno 250000 K a odvedeno berní správě v Mikulově. Rovněž bylo zajištěno 12 kg stříbra a jisté množství zlata jež bylo odvedeno na zlatý poklad republiky.

           Od 1. července do konce srpna bylo obsazeno asi 80 hospodářských usedlostí. O 1. srpna do 15 listopadu zvýšil se jejich počet na 260, z toho bylo 32 živností. Do konce roku 1945 bylo už v městyse 360 národních správců. Byly zajištěny místnosti pro poštu i četnictvo, rovněž se zajistily byty pro veřejné zaměstnance, byly opraveny Drnholcem procházející silnice, jež byly rozryty granáty. V polích dala obec zasypávati jámy a zákopy, které vznikly během bojů. Byla shromažďována a zneškodňována nevybuchlá munice. Uvedena byla v chod mlékárna, plánovány byly odklizovací práce a dáno bylo do pořádku finanční hospodářství obce.

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————