1947

 Kronika městyse Drnhoec

            Novým kronikářem se stal Karel Půlpytel, učitel na měšťanské škole v Drnholci

 

            Rok 1947 zaznamenává zvláště scelení půdy drnholeckého katastru a výjimečným suchem, které postihlo celý kraj.

            Scelení pozemků provedl ing. František Scharf se zástupcem radou Paulištou, tyto práce trvaly až do jara 1948. V  důsledku toho rolníci včas a řádně nezaseli ozimy a dobře nezpracovali pole. Pro obec bylo ponecháno 3464 ha, z toho orné půdy 2413 ha, 15 ha sadů a 309 ha luk i s velkostatkem (763,89 ha). Zemědělská půda byla rozdělena v několik bližších, středních i dalších přídělů, z nichž každý zemědělec obdržel svůj díl. Drobní zemědělci odkázaní na kravský potah obdrželi své příděly blíže. Živnostníci a veřejní zaměstnanci obdrželi přídělem 0,5 ha orné půdy, při čemž měli možnost pronajati si od obce 0,2 ha sadu. Senoseče byly veřejně vydražovány, a to z jara a na podzim.

 

                                   Počasí

            V zimě 1946 – 47 napadlo mnoho sněhu a byly mrazy do –30 C. Sníh způsobil jarní povodně. Řeka se rozlila široko daleko po lukách a lese. Zato nepršelo celé jaro a léto- takřka do konce podzimu trvalo sucho. Vedro bylo nesnesitelné a následkem toho úroda prašpatná. z jednoho hektaru se průměrně sklidilo 5 q obilí, brambory byly většinou jako vlašské ořechy a bylo jich velmi málo. Vína však bylo dosti a vynikalo nadprůměrnou cukernatostí. Také ovoce bylo dosti a jedině tato dvě odvětví jakž takž zachránila zemědělce od katastrofální nouze.

 

                                   Obecní záležitosti

            Mezi čtyřmi politickými stranami se zaznamenává uspokojivý soulad. Předsedou MNV je Josef Králík, místopředsedou Cyril Komínek, předsedou zemědělské komise Josef Jedlička, Tajemníkem MNV Antonín Lopreis.

            Obec (přeškrknuto) dala do pořádku starožitný pomník uprostřed náměstí a vedle obecní vozovou váhu. Pomník opraven z milodarů – obec nic nedala. Bylo odstraněno mnoho polozřícených staveb, hrozících sesutím.

                                   Osídlení

            Přibývali noví osídlenci do obce, mezi jinými také z Bulharska, Jugoslávie a Ruska. Z Volyně (SSSR) se přistěhoval učitel Karel Půlpytel, který od 1. dubna 1947 začal vyučovati ruštině na měšťanských školách v Drnholci a v Frélichově. Mezi přistěhovalci není dosud žádoucí sousedské družnosti a spolupráce. Byly případy drobných krádeží a polního pychu, za což byli někteří osídlenci potrestáni až do vyobcování.

                                   Zásobování

            Vzdor katastrofálnímu suchu zásobování obce bylo normální. Dík pomoci SSSR v doddávkách obilí, byl chléb vždy k dostání, pěkný bílý chléb a také pečivo. Z počátku roku, téměř do konce léta, bylo i dosti textilií, jednak ke konci roku se zaznamenává pokles těchto výrobků. Také vzhledem k suchu poklesla i mléčná produkce, muselo se šetřiti i s brambory. Ktomu řádily infekční nemoci mezi drůbeží a chovem vepřového dobytka. Drůbež hynula na mor, vepři na červenku a obrnu.

 

                                   Školství a osvěta

            Měšťanská škola se místí v dosti pěkné, obsáhlé, avšak nemoderní a poněkud vlhké budově. Nemá hřiště pro žactvo. Žáci si upravili na zbořeništi domů zatímní hřiště, které nikterak nevyhovuje. Totéž má i obecná škola u kostela.

            V důsledku sebraných žáků ze všech krajů i zahraničí, vědomosti žactva jsou podprůměrné. Jeví se však dobrá vůle a snaha zlepšiti tyto poměry. Oslavy státních svátků a jiných příležitostí se konaly spontánně a důstojně, při čemž žactvo recitovalo básně a podalo ukázky výstupu na scéně. Dospělí pod vedením F. Dvořáka sehráli dne 12. června operetku Maryša, která se nadobyčej vydařila. Maryšu hrála Ludmila Eiblová, France F. Dvořák , mlynáře O. Bednařík.

                                   Zdravotnictví

            V obci působí MUDr. Emil Prosecký a zubní technik. V místě je také lékárna.

            Zvláštních onemocnění v obci nebylo. Děti byly podrobeny příslušnému očkování proti infekčním nemocím. Je stálá poradna pro matky a kojence. V Drnholci je velmi špatná pitná voda. Pouze dvě studně jsou vhodné (na Husově a Brněnské ulici)

                                   Církevní záležitosti

            Místní farář P. Čeněk Mazal je jako lidumil a člověk moderních názorů mezi farníky velmi oblíben. Jde s lidem a lid jde s ním. Opravil pěkně farní budovu. Kostel však dosud zevně není pro velký náklad opraven, což bude možno uskutečnit jen vyjímečně mimořádným nákladem.

            V roku 1947 se v Drnholci narodilo 65 dětí, zemřelo 8 osob. Nemanželských dětí je celkem 14, mravnost občanů se poněkud zlepšila

 

                                   Veřejná knihovna

            Knihovníkem je učitel Zdeněk Eibel, knihovna čítá 458 knih, čtenářů bylo 150

 

 

 

 

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————