Další památky v Drnholci

 


 

 

            

Pivovar

            Jedná se součást širšího areálu zámku složená z trojkřídlé budovy zčásti obemykající dvůr v terénní sníženině pod jihozápadním nárožím zámku. hlavní dvě křídla pivovaru jsou jednopatrová se sedlovými střechami. Koncová trojosá část východního křídla obsahující bývalou varnu pod sedlovou střechou a námětkem a hřebenem o asi 2 metry výše. Dvorní průčelí hlavní budovy je hladké. Vnější průčelí je obrácené k příjezdové silnic, pročleněno šikmo ubíhajícím jednou odstupněným nezdobným soklem, vpravo pak lichou jednoosou arkádou o ležatě eliptickém oblouku .Sedm okenních os v patře je rámováno jednoduchými lisenovými rámci. Klenutý sklep., nadzemní interiéry převážně plochostropé.

 

           

 

                                   Hodnocení:

            V jádru barokní, klasicistně přestavěný hospodářský stavební soubor s dílčími novodobými stavebními úpravami. malebný soubor nižších hmot, dotvářející vžitou siluetu zámeckého souboru, nepostradatelný v modelaci jeho pohledově exponované podnože, zvláště, když byla ochuzena odvedením říčního toku a zničením mostu koncem druhé světové války.(byl vyhozen do povětří německými vojáky) Po dlouhá desetiletí zde existoval provizorní dřevěný most, který byl zapálen dětmi.

            Doporučuje se návrh na  prohlášení kulturní památkou.

 

Sýpka

 

            Soliterní hospodářský objekt při někdejším dvoře Stuttenhofu na výšině jihozápadního okraje obce .Trojpodlažní těžká hranolová hmota završená sedlovou střechou. Delší průčelí sedmiosá. boční průčelí dvouosá. , uprostřed s dostatečně prolomenými manipulačními otvory, ve štítech oválné větráky. V hladké novodobé fasádě ležatě obdélná okna, zarámovaná lištovými ostěními.Boční vchod armován pozdně barokním pravoúhlým ústupkovým portálkem s lištou a uchy. v něm zavěšeno hodnotné soudobé přeplátované nýtované plechové jednokřídlo na původních závěsech. V interiéru částečně dochované tesařské konstrukce pater.

 

                                               Hodnocení:

            Pozdně barokní sýpka znovu postavená po požáru v roce 1772 zednickým mistrem Seiberlem a tesařem Kirchnerem. nepostradatelná, od druhé poloviny 18. století vžitá dominanta v panoramatu městečka. Intaktně dochovaná pozdně barokní stavba s mnoha zajímavými detaily.

            Doporučuje se za kulturní památku.

 

Škola

 

            Dnes budova, v níž je umístěn obecní úřad, pošta a místní knihovna

            Budova je situována na jihovýchodní straně historického jádra v sousedství kostela a bývalé radnice. Solitérní jednopatrovou dvojkřídlou stavbu rozvrženou do půdorysného tvaru L, krytou valbovou střechou, charakterizuje vstupní průčelí obrácené na stranu ke kostelu. Je včetně mělkého středního jednoosého rizalitu sedmiosé, osově vertikálně symetrické. Rizalit je prolomen hlavním vstupem rámovaným pravoúhlým portálkem, osazeným v půlkruhem završené vpadlině. S výjimkou oběhu profilované korunní římsy (poškozená profilace) dnes po novodobé úpravě průčelí v celém rozsahu hladké.

            Prostory interiéru byly podřízeny užitným potřebám školního vyučování,začátkem devadesátých let 20. století interiér upraven k nynějšímu kancelářskému využití. Přízemí i patro v celém rozsahu plochostropé. vertikální přístup dvojramenným pilířovým schodištěm.

                                               Hodnocení:

            Pozdně klasicistní budova z let 1832-33, koncem 19. století rozšířená přístavbou křídla, prodělala koncem 20. století radikální stavební úpravy na kancelářský objekt, při nichž byly až na vyjímky odstraněny všechny klasicistní detaily a nahrazeny detaily typovými a velkosériovými. Architektonických detailů byly zbaveny i fasády.


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————