Fara

Jedná se o objekt zapsaný ve státním seznamu nemovitých památek.

            Solitérní budova situovaná na jihovýchodním konci historického jádra obce vedle farního kostela. V budově zachována část obvodového zdiva původního středověkého, gotického kostela. Jednopatrová fara je završena sedlovou střechou.. Severní boční průčelí je utvářeno na způsob jednoosého žudru podklenutého úsekem valené pozdně renesanční hřebínkové klenby s jedním párem styčných trojbokých výsečí. Pravé nároží armováno nepravidelně stupněnou gotickou tesanou bosáží. Z  istorických detailů, po obnově fasády kolem roku 1990, vpravo žudru zůstalo zachováno renesanční ležatě obdélné pravoúhlé olištované tesané okenní ostění, v parapetech oken prvního patra pak raně barokní okřídlené andělčí hlavičky.

            Západní průčelí obrácené k budově někdejší radnice bylo zřejmě vstupním průčelím gotického kostela. je štítové, ve střední ose promodelované jednoosým rizalitem podloženým symetrickými skarpy – pozůstatky odbourané věže.. V rizalitu zaslepený vstup nad oválným záklenkem, nad ním osazena reliéfní, z kamene tesaná raně barokní kartuše rámující rodový znak Tiefenbachů (čtvrcený štít s prsním štítkem, ve dvou čtvrtinách stojící jednoocasý lev, prsní štítek se svislým trojdělením). Vlevo rizalitu lištové barokní ostění čtvercového okénka, šikmo vlevo nad ním v analýze uplatněno gotické hrotité okno někdejšího kostela s široce okosenou špaletou a hladce omítnutou zazdívkou ve špaletě.Jižní, boční průčelí s vyjímkou gotické armatury levého nároží a v analýze odhaleného hrotitého okna někdejšího kostela a v celém rozsahu hladké, tak jako ostatní průčelí. Ve vstupu hodnotné klasicistní jednokřídlé dveře skládané do motivu slunce s paprsky.

            V interiéru budovy rozvržené do tří traktů se nenacházejí žádné stopy po středověkém kostele. Přízemí i první patro vzešlo z radikální renesanční a barokní přestavby je takřka celé klenuto valenými lunetovými klenbami, většinou hřebínkovými.

                                   Hodnocení:

            Objekt byl na faru z někdejšího raně gotického kostela přestavěn už koncem 16. století, což naznačuje, že středověký kostel byl jinou stavbou nahrazen poprvé už v době renesance.

            Budova fary se zajímavými klenutými interiéry náleží k nejstaršímu architektonickému základu městečka a připomíná jako jediná dosud stojící památka jeho raně gotický horizont

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————