Prameny a literatura o Drnholci

 Přehled literatury a pramenů o Drnholci  bude průběžně doplňován

 

Prameny a literatura

A. Prameny:

Okresní archív Břeclav se sídlem v Mikulově, fond obec Drnholec,
Moravský zemský archív Brno, fond Velkostatek Drnholec,uložen v Kunštátě Státní ústřední archív Praha,
fond Nadační velkostatek Drnholec
Kronika městyse Drnholec (psána od roku 1945, nyní třetí kniha)
Farní kronika Drnholec
Státní statek Drnholec, materiály uložené u ing. Š. Červeňáka
Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften aus Jahre 1414, zpracoval Bertold Bretholz, vyd. Liberec 1930
Drnholecký zpravodaj, periodikum vycházející v letech 1975 - 1990


B. Literatura

Celkově o Drnholci : Josef Frodl,
Geschichte der Marktgemeinde Duernholz, Drnholec 1927, 2. doplněné vydání 1970 (vyšlo v Německu)
Rudolf Kryčer, Drnholec, dějiny městečka (rukopis),
1960 Druhý díl německých dějin Drnholce je vlastně sborník článků a vzpomínek různých autorů, otištěných především v jejich krajanském časopise Sudmahrer. Kryčerův rukopis je v současné době nutno považovat za nezvěstný, nepodařilo se mi ho obstarat. Náhradou mi však by jiný rukopis Rudolfa Kryčera Dějiny obce Jevišovky, uložený v knihovně Státního okresního archívu Břeclav se sídlem v Mikulově pod č. 3900, který autor napsal v letech 1963-64.

 

O drnholeckém zámku:

Jan Eliáš, Zámek Drnholec, stavebně historický průzkum, Brno 1994
Petr Czajkowski, Drnholecký zámek, stavební vývoj a štuková výzdoba,(seminární práce), Filosofická fakulta MU Brno, 1995

Církevní dějiny obce:

Jiří Mareček, Drnholec - farní kostel Nejsvětější Trojice, Brno 1996 Část práce byla uveřejněna ve sborníku Jižní Morava 1998

Příručky , v nichž je Drnholec zpracováván jako jedno z hesel:

Anton Schwetter - Siegfried Kern, Der politische Bezirk Nikolsburg,Mikulov 1884
Ladislav Hosák, Historický místopis země Moravskoslezské, 1938
Josef Bartoš - Jindřich Schulz - Miloš Trapl, Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 - 1960, sv. IX, Ostrava 1984
Vladimír Nekuda a kol., Břeclavsko - vlastivěda, Brno 1969
Metoděj Zemek, Ladislav Hosák a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl - Jižní Morava, 1981
Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, Praha 1994
Kolektiv, Dějiny českého výtvarného umění II/2,Praha 1989
Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
Miroslav Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
Metoděj Zemek - Alena Zimáková, Místopis Mikulovska 1848 - 1960, Olomouc 1969
Milan Pernica, Podyjí - turistický průvodce, Praha 1990
Karel Hieke, Moravské zámecké parky a jejich dřeviny, Praha 1984


Literatura, zpracovávající dílčí historické události Drnholce:

Přírodní podmínky:

Jan Drápal, Okres Břeclav - vlastivědná mapa, textová část, Praha 1980
Kolektiv, Drnholec - územní plán obce, Brno 1994
Jiří Klíma, Drnholec - Státní statek, ekologický audit, Geotest Brno 1993
František Slavoňovský,Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy (Louky u Drnholce),in:Spisy Př F MU v Brně, 1954

Pavel Trnka -   ,Osud nivní krajiny řeky Dyje v úseku Drnholec- Brod ad Dyjí

 

Archeologické nálezy:

Dagmar Jelínková, Zjišťovací výzkum v severovýchodní části katastru obce Drnholec. Přehled výzkumů 1977,Brno 1980
Dagmar Jelínková, Nové výsledky zachraňovacího výzkumu v Drnholci, in: Přehled výzkumů 1980, Brno 1982
Dagmar Jelínková, Zachraňovací výzkum v severovýchodní části katastru obce Drnholec, in: Jižní Morava 1981
Miloš Čižmář, Laténská spona z Drnholce, Archeologické rozhledy 1980
Jaroslav Peška - Evženie Klanicová, Záchranné akce mikulovských archeologů na Břeclavsku v letech 1990 - 1991, in: Regiom 92, zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově

K počátkům Drnholce:

Ladislav Hosák - Rudolf Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku I.díl, Praha 1970
Ladislav Hosák, Mikulovsko, vlastivědný sborník, Brno 1956
Ladislav Hosák, Středověká kolonisace Dyjskosvrateckého úvalu, Praha 1967
Václav Richter a kol., Mikulov - dějiny města, Mikulov 1973
Vladimír Nekuda - Josef Unger, Hrádky a tvrze na Moravě, Brno 1981
Karel Juttner, Tekla kdysi Dyje kolem Mikulova, in: Zprávy Okresního vlastivědného muzea v Mikulově, 1959
Lubomír Konečný, K nejstarším dějinám Drnholecka, in: Jižní Morava 1988
Lubomír Konečný, K otázce lokalizace Pulína, in: XVI. mikulovské symposium, Praha 1987
Zdeněk Charouz, Znovu k tzv. zakládací listině kláštera dolnokounického, tamtéž
Metoděj Zemek, Sirotkové na jižní Moravě ve 13. století, tamtéž
Mojmír Švábenský, Vrbice, Vrbov a Vrbovec na Jižní Moravě I.,Jižní Morava 1983
Josef Unger - Metoděj Zemek, Z osudů nedávno zaniklého Mušova, in: Jižní Morava 1982

 

 

Drnholec v období feudalismu:

Pavel Balcárek, Obléhání Vídně Turky v roce 1683 a jižní Morava, in: Malovaný kraj 1999
Dragutin Pavličevic, Moravski Hrvati, Povijest - život - kultura, Zagreb 1994
Jaroslav Dřímal a kol., Dějiny Bystrce, MNV Bystrc 1973
Jaroslav Dřímal a kol. Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Brno 1979
Ladislav Hosák, K dějinám obcí břeclavského okresu z let 1504 - 1541, in Jižní Morava 1967
František Hrubý, Moravská korespondence z let 1620 -1636, Brno 1937
Emil Kordiovský, Poddanská a panská půda v polovině 18. století na teritoriu nynějšího okresu Břeclav, in: Jižní Morava 1992
Moravští Charváti - dějiny a lidová kultura (antologie), sestavil Richard Jeřábek, Brno 1991.
Zde především studie Adolfa Turka Charvatská kolonisace na Moravě.
Emil Kordiovský, Robota na Břeclavsku v polovině 18. století,in: Jižní Morava 1995
Emil Kordiovský, Vinice na teritoriu břeclavského okresu v 16. století, in: Jižní Morava 1991
František Matějek, Břeclavsko v době předhusitské, Jižní Morava 1970
František Matějek, Lánové rejstříky Brněnského kraje z let 1673 -1675, Brno 1981
Vladimír Nekuda, Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno 1961
Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, Praha 1984
Ivan Štarha, Jihomoravské městské soudy v době předbělohorské, in:Jižní Morava 1967 Ivan Štarha, Znaky našich měst a městeček X., in: Malovaný kraj č.4/1999
Rostislav Vermouzek, Mikulovská cesta, in: Jižní Morava 1982

Osudy Drnholce ve XX. století:

Adresář Republiky československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, vyd. firma Rudolf Moose, Praha 1932
Mnichov varuje (Břeclavsko 1938 1945), sborník, bez data vydání Silvestr Nováček, Břeclavsko 1918 - 1921, Brno 1973
Silvestr Nováček, Mikulovsko a Pohořelicko od nástupu fašismu k osudnému Mnichovu, Brno 1960
Silvestr Nováček, Osudný rok v břeclavském regionu, Břeclav 1989
Silvestr Nováček - Miroslav Grebeníček, Z dějin dělnického hnutí a KSČ v břeclavském regionu (do roku 1945),Praha 1981
Pohledy do dávné a nedávné minulosti, sborník, Břeclav, bez data vydání Jaroslav Školl, Nové osídlení okresu Břeclav po roce 1945, Břeclav 1983

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————