Přírodní podmínky 

                            Poloha Drnholce

         Katastr Drnholce měří 3462 ha, nachází se v západní části   bývalého okresu Břeclav, sousedí s těmito obcemi: Novosedlami a Brodem nad Dyjí, ležících na   protějším břehu řeky, tj .na pravém břehu Dyje, Na břehu levém, kde leží i Drnholec, sousedí katastr městyse s Pasohlávkami, Vlasaticemi, Troskotovicemi, Litobratřicemi a Hrušovanami nad Jevišovkou. Nachází se asi v polovině cesty    od okresních měst, Břeclavi na východ od Drnholce a směrem západním od něj je Znojmo., od obou měst vzdálen cca 36 km, Do bývalého krajského města Brna se jede směrem severním asi 40 km. Do posledního správního rozdělení byl Drnholec součástí okresu Břeclav , po vzniku České republiky v roce 1993 zrušeny okresy, vytvořeny mikroregiony.  Drnholec, Novosedly, Nový Přerov a Brod nad Dyjí jsou členy mikroregionu Mikulovsko, stejně jako Jevišovka a Pasohlávky, avšak prvá z nich   je členem ještě Hrušovanska a Pasohlávky   jsou součástí svazku   sídel Čistá Jihlava.                  

 

                            Klimatické poměry

Drnholec se nachází v teplé oblasti, v okrsku klimatu teplého, suchého se zimou krátkou mírně teplou zpravidla velmi suchou. Sněhová pokrývka bývá zpravidla je a několik dní. Letní období je zpravidla dlouhé,s též taky velmi suché. Průměrná roční teplota je 9.3 C, průměrný roční úhrn srážek je pod 500 mm, přesné číslo se udává 495 mm

 

                        Krajina

Katastr obce lze charakterizovat jako kopcovitý, mírně zvlněný. Nadmořská výška je od 171m n.m. až na 240 metrů nad mořem.Převažuje intenzívně obdělávaná zemědělská půda , doplněná spíše jen rozptýlenou zelení. Při posledním nám známém měření byl katastr Drnholce specifikován takto:

 

 

Druh plochy

Rozloha (v ha)

%

1.

Orná půda, vinice, sady

2484

71,8

2.

Lesy

485

14,0

3.

Trvale travní porosty

184

5,3

4.

Vodní plochy

129

3,7

5.

Zastavěné plochy

75

2,2

6.

Komunikace

70

2,0

7.

Zahrady

35

1,0

 

CELKEM

3462 ha

100%

 

 

 

Z plodin se zde daří rajčatům, paprice, melounům, z ovoce také broskvím a vinné révě.K dalším rozšířeným plodinám, jez se pěstují, se daří česneku, okurkům a dýním.

 

 

 

 

                        Vegetační podmínky

Katastr Drnholce se nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. Srážky mají značně kontinentální chod s poměrně vysokými úhrny v létě a s malými v zimě. za unikátní je považován posun srážkových minim na březen, což má velký dopad na vegetaci, která trpí téměř nedostatečnou sněhovou pokrývkou v zimě a suchem již na počátku vegetační doby. Srážky narůstají v květnu a také na podzim v říjnu. Převažuje západní proudění, východní větry v zimě přinášejí déšť , v létě sucho a bouřky.

 

 

                        Geologie a geomorfologie

Drnholec přináleží k Dyjsko-svrateckému úvalu, povrch mírně kopcovitý, v místech kudy protéká Dyje je údolní niva přecházející po obou březích do mírně zvlněné pahorkatiny, vzniklé z původních říčních štěrkových teras.

Z hlediska geologického náleží oblast Drnholce ke karpatské čelní hlubině. Horninové podloží je tvořeno nezpevněnými sedimenty mořského neogénu – jíly, písky, štěrky, místy pevněji stmelené a v různé míře vápnité. jsou však většinou pohřbeny pod pleistoceními terasovitými štěrkopísky. oba typy hornin jsou z převážné části pokryty ne příliš mocnými vrstvami spraše. Místy se uplatňují i mladé sedimenty nivní.

 

 

 

 

                                           


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————