Rok 1945 v Drnholci

 

 

 

Drnholecký zpravodaj č.1/1975

 

 

Z kroniky osvobození Břeclavska

 

            V závěru druhé světové války bojovala na území Československa vojska tří sovětských frontů. Svobodu jižní Moravě přinesl 1. ukrajinský front., v jehož čele stál maršál Malinovskij spolu s dalšími veliteli.

            Osvobození obcí okresu Břeclav bylo součástí bratislavsko brněnské operace. V době jejího zahájení v druhé polovině března 1945 byl vydán maršálem Malinovským rozkaz k prolomení nepřátelské obrany na řece Váhu. Čtvrtého dubna 1945 byla osvobozena Bratislava a vojska Rudé armády pokračovala směrem na Moravu.

            Odpor německých vojsk však rostl. Rozhodli se využít přírodních překážek a zpomalit tak postup vojsk Rudé armády, aby mohli mezitím posílit svoje pozice. Byli přesvědčeni, že se vojska rudoarmějců nedostanou přes řeku Moravu. v Lanžhotě bylo umístěno kolem pěti tisíc německých vojáků se čtyřiceti tanky, těžkým dělostřelectvem a další technikou.

            pátého dubna začaly německé jednotky z postavení u Lanžhota ostřelovat sovětské vojsko na východním břehu řeky Moravy.. O dne později byl zahájen boj o Kúty a začala přeprava sovětských jednotek přes řeku Moravu.

            Sedmého dubna se 33. sovětský jezdecký pluk 8. jezdecké divize zmocnil železničního mostu přes řeku Moravu a ve 22 hodin večer již jednotky této divize čistily bažinatý les východně od Lanžhota.   

            Němci však 8. dubna do tohoto území přesunuli 21. policejní pluk SS, 4. ženijní prapor a10. dělostřelecko minometnou baterii, a plně využívali bažinatých břehů řeky Moravy, opřeni o předem vybudovaná obranná postavení v prostoru obcí Tvrdonice, Kostice a Lanžhota.

            Na úseku Kúty – Lanžhot vyhodili Němci osm postů , aby zabránili jednotkám Rudé armády v postupu. Zorganizovali soustředěnou palbu podél silnice na Kúty a tvrdošíjně bránili 6. gardovému jezdeckému pluku Sovětské armády v dalším postupu na Lanžhot.

            Večer 8. dubna se však sovětským vojskům přece jen prorazit k okraji obce Lanžhot. Protože však boje vyžadovaly posilu tanků a dělostřelectva, byl ženisty rudoarmějců na rozkaz generále Plijeva – pod palbou německého dělostřelectva- obnoven most na silnici Kúty – Lanžhot i sedm dalších zničených mostů , takže tanky již v noci posílily boje na západním břehu.

            Ve dnech 9. a 10. dubna pokračovaly boje, až 11. dubna v 16 hodin vnikla 30. gardová divize do Lanžhota a ve 20 hodin byl osvobozen.

            Současně s boji u Lanžhota provedly sovětské oddíly úder směrem na Hodonín a v noci z 11. na 12. dubna překročily řeku. Tím bylo vytvořeno předmostí u obce Rohatec, aby potom   pokračovaly dále směrem na Brno.    

            Čtrnáctého dubna byly 4. gardovým jezdeckým sborem osvobozeny obce Moravská Nová Ves, Valtice a Kobylí. 16. duben 1945 lze označit za velký den osvobození našeho okresu,. V tento den byla osvobozena převážná část obcí   na jihu Moravy.

            Rovněž 17. dubna ustupovala německá vojska pod tlakem   útočících sovětských jednotek, které při postupu směrem na západ osvobozovaly další obce.

             Následující den 18. dubna však přisunulo německé velení další jposily v podobě tří desítek tanků a stejného množství obrněných transportérů a takto posílené německé jednotky podnikly protiútok ve směru Šitbořice – Nový Dvůr.

            Vážná situace na tomto úseku trvá i 19. a 20. dubna, kdy probíhaly těžké boje sovětských tankistů o Borkovany a Těšany.

            Následující den, 21. duben 1945, byl však ve znamení vítězných bojů Rudé armády. Kromě dalších obcí byla osvobozena Poštorná, Charvatská Nová Ves, Lednice a Valtice.

            O den později se soustřeďuje pozornost na Mikulov, nebo´t v jedenáct hodin dopoledne 22. dubna začal hořet zámek.Požár byl promyšleně připraven. Ve všech místnostech a ve sklepech zámku byle aktivovány zápalné prostředky a časované nálože. Naprostá většina vnitřního vybavení bylo zničeno, celkové škody byly nedozírné.

            Horší než ztráty na kulturních památkách, byly ztráty na lidských životech. Počet p se počítá na tisíce při osvobozování Břeclavska se počítá na tisíce vojáků na obou válčících stranách, ale ztráty byly i na civilním obyvatelstvu. Lidmi tehdy otřásla   zpráva o zločinu, jehož se dopustili   příslušníci SS. V posledních dnech před osvobozením Mikulova byla v kruhové cihelně blízko Mikulova bezdůvodně popravena skupina 21 Židů, většinou žen, mezi nimiž byla i devítiletá dívka. Členové této skupiny pracovali v posledních dnech války pod dozorem gestapa.. Proč k tomuto zločinu došlo,nebylo do dnešních dnů uspokojivě vysvětleno.Gestapo bylo tehdy přeloženo z Břeclavi do Mikulova a podléhalo okresnímu vedení NSDAP v Mikulově.

            Dne 21. dubna v dopoledních hodinách byl štáb NSDAP přemístěn z Mikulova do Drnholce. Zde se štáb však moc dlouho nezdržel Z věží drnholeckého kostela bylo vidět, jak do Nového Přerova pronikla pancéřová jednotka Rudé armády, a tak ještě téhož dne se štáb přesunul do Litobratřic, kde zůstal až do 6. května. Odtud se přemístil do Fryšavy, dnes Břežany, ale když nastoupila Rudá armáda k mohutné závěrečné ofenzívě, opustil štáb území Moravy a odjel přes Znojmo do Rakouska, kde se dozvěděl o kapitulaci

            Mikulov byl osvobozen v noci z 22. na 23. dubna. Toho dne byly osvobozeny i některé obce na Mikulovsku: Kolenfurt (dnes Brod nad Dyjí), Mušov, Prátersbrun (dnes Březí) a Dobré Pole.

            Následujícího dne, 24. dubna , došlo k přeskupení německých jednotek, které zaútočily na pozice Rudé armády. Tyto boje skončily po pěti dnech 29. dubna

            Poslední dubnový den byla prolomena německá obrana u Pasohlávek, avšak jednotky Rudé armády byly zatlačeny až k Nové Vsi. Na této linii zůstala fronta stát několik dní

            Až do sedmého . května 1945 nedošlo na tomto úseku   k nějakým změnám. Během neustálých přestřelek se chystalo velení   Sovětské armády rozhodný útok, který byl zahájen 7. května 1945 v 8 hodin 15 minut. Na všech úsecích fronty prolomily jednotky sboru obranu a zmocnily se obci, které byly ještě v německých rukou

            Ve večerních hodinách téhož dne, 7. květny1945, byl osvobozen Drnholec. Následujícího dne, 8. květen, pak byly osvobozeny i zbývající kresu, Nový Přerov, Novosedly a Jevišovka.

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————