1948

Kronika městyse Drnholec 

            Rok 1948 se zaznamenává jako přelomový sloup starého kapitalistického a reakčního světa na nové cestě socialisující beztřídní společnosti. Padly poslední závory uzavírající průchod širokým proudům měst a venkova a noví lidé zbaveni tíže otroctví vykročili směle k jasné budoucnosti Na tuto cestu svítila jim hvězda východu….

            Každý pochopil, že ve slovanském sdružení a všech pokrokových sil sil světa, pod spravedlivým a nezištným programem mírumilovného SSSR možná dosíci opravdového štěstí a spokojenosti všech světoobčanů.

            Podnětem k tomuto přelomu byly únorové události v Praze i po celé naší Republice. Byla stržena maska reakcionářům a nepřátelům národa a lidstva vůbec, a byla nastolena lidovláda v čele s presidentem Klementem Gottwaldem, uskutečněná jednotnou volební kandidátkou. Nastoupilo tak významné v dělnickém hnutí splynutí dvou stran : Československé sociální demokracie s Komunistickou stranou Československa.

            Podvratné síly uprchly do černého stínu…..

            V radostném štěstí, jasu a klidu prošel vítězný XI. všesokolský slet v Praze.Bylo v krátkém čase mílovými kroky schváleno mnoho důležitých opatření a zákonů: zemědělská reforma, starobní a invalidní pojištění pro veškerý lid, zákon o jednotné škole, splynutí tělovýchovných organizací atd…

            A nade vším zářila zlatá slova: „Zdrojem pravomoci ve státě je lid!“ Celý svět užasl nad kázní našich národů, s jakou bylo provedeno toto nadlidské dílo. K čemu by se mnozí jiní krvavě probojovávali desetiletími a staletími, u nás vešlo v život docela hladce za pouhé dva měsíce. Není tedy divu, že se sympatie všech pokrokových sil světa obrátily k nám. A my je v očekávání příští šťastné budoucnosti nezklameme. Vítězně zakončíme taky dvouletku!

                                   Zemědělství

            Scelování půdy bylo dokončeno v detailech do konce března.Podle hesla: „Půda patří těm, kdo na ní pracují.“ byla rozdělena občanům . Zemědělcům od 8 do 13 ha, drobným zemědělcům od 1 do 8 ha záleží od schopnosti a pracovních sil, živnostníkům, dělníkům a veřejným zaměstnancům po 1/2 ha. Obecní pole, sady, louky slouží pak všem potřebným k pronájmu. Z velkostatku bylo rozparcelováno lidu také 50 ha, ale po žních si je velkostatek zabral zpět, ježto lid o ně nedbal. Na úpravě nových polních cest, bouračkách atp., pracovaly dobrovolné národní směny a příjezdné pracovní brigády. Následkem scelování jarní osevy byly poněkud opožděné.

                                   Počasí

            Zima byla mírná, sněhu vypadlo poměrně málo. Největší krátkodobé mrazy dosahovaly kolem –18 C, častěji následovaly odlevy, zejména zjara. Duben byl suchý a byly obavy, aby se neopakovalo loňské sucho. V květnu však začalo pršet a prší s malými přestávkami do samých žní. Stěží se usušily sena. První pokosy obilí na poli moknou. A tak letošní rok můžeme nazvati mokrým. Ještě jsme se v řece nekoupali, je dosti chladno, noční teploty kolem + 10 až 12 C, denní nepřesahují 20 C.

            V květnu řádili chrousti, řepy zničil nosatec. Ovoce, vyjma višní a jablek, nebude mnoho. Vína zjara ukazovala pěknou úrodu, pro deště není možný postřik. Sběr byl dosti pěkný. Obilí ukazuje velice pěknou úrodu. Zelené krmivo je zvláště bujné. Byla obava z mandelinky bramborové, dosud však u nás není hlášena. Zima do vánoc byla mírná, skoro bez sněhu.

 

                                   Obecní záležitosti

            V únorových dnech se organisoval Akční výbor. Pořádek byl zachován, nikde nedošlo k zákrokům.

            Byl zřízen nákladem obce obecní rozhlas a bubeník zmizel z ulic. V jednotné kandidátce hlasovalo 96% voličů, bílých lístků bylo odevzdáno 30. Komunistická strana Československa čítá 280 členů.         

            Zbývající německé rodiny rakouských příslušníků odjely do Rakouska. V poúnorových dnech uprchli z Drnholce do zahraničí obchodník Fr. Smutný, adjunkt z velkostatku Frant. Švec a autodopravce Milíč Sklenář. Obchod Smutného a autodoprava Sklenáře byly znárodněny.

            V obci byl proveden sběr papíru, látek, koží, skla a kovů.Sebrané zásoby byly odvezeny do příslušných továren, mnoho však zůstalo nesebráno.

            Bouračky se pomalu uklízí, obytné domy se bílí a dostávají nový vzhled. Začalo se stavbou dvou nových hospodářských usedlostí na Husově ulici.

            Organisovala se mladá hudba, která již vystoupila při slavnostech.

            Na rozdíl od předešlých let nebyly vydražovány louky, ale přímo za vyznačenou cenu odevzdány potřebným nájemcům. Byly však trojnásobně dražší než v minulém roce. Loni za 50 až 400 Kč, letos 500 až 1200 Kč. Snad byla i vícenásobná úroda trávy, kdož to ví?

                                  

                                               Předsedové MNV (od roku 1945 do konce roku 1948)

1.      Bednařík Oldřich

2.       Hronek Alois

3.      Ligas František – 3 měsíce

4.      Cibulka František, poštmistr

5.      Králík Josef (od 29.1.1947)

                                        Tajemníci MNV

1.      Šlahounek

2.      Kula František

3.      Loprejz Antonín

4.      Bek František

                                    Vánoční strom republiky

    Poprvé postavený k vánocům 1948 vánoční strom republiky získal celkem 130210Kč. K tomu přispěli většími obnosy:

  • MNV   2000 Kč
  • Obecná škola   1881 Kč
  • Ondra František , autodopravce 1000 Kč
  • Kozumplík F., rolník a zahradník         1000 Kč

                                   Odběratelé časopisů ke konci roku 1948

  • 94 Rovnost,
  • 18 Rudé právo,
  • 2 Rolnické hlasy,
  • 2 Zemědělské noviny,
  • 4 Tvorba,
  • ………..5 Vlasta, 5 Junáci, vpřed!……    

                                                                                              Sepsal Karel Půlpytel

                                  

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————