Zámecký dvůr

Zámecký dvůr

 

            Stavební soubor s objekty zapsanými do státního seznamu nemovitých kulturních památek

            Stavební soubor zámeckého dvora je situován v širším areálu zámku za někdejším příkopem. Rozlehlý dvůr je téměř pravoúhlý, ze tří stran částečně obklopen hospodářskými a administrativními budovami. Koncem dvacátého století , kdy byl dvůr ještě majetkem státního statku, byl upravovaný, naposledy byl zde položen asfaltový koberec. nejstarší část představuje budova na severní straně, z části jednopatrová, k níž přiléhá patrové stavení někdejších chlévů se sýpkou, vpravo pak kratší křídlo se čtyřnásobnou, dílem slepou arkádou, dnes užívané k bytovým účelům.   Jádro na západě budovy podle kleneb v přízemí již patrně pozdně renesanční, dnešní hmotovou podobu však předurčila přestavba barokní a raně klasicistní z druhé poloviny 18. století. Z doby klasicistní přestavby jsou dochovány pozoruhodné detaily jako výplně přízemních vstupů na způsob stříškově skládaných jednokřídel a dvojkřídla s vpadlými čtvercovými zrcátky. V interiérech k pozoruhodným konstrukčním detailům pak náležejí renesanční a barokní lunetové, zčásti hřebínkové klenby.

            Patrová budova na západní straně dvora o pěti osách a od severu k ní přiléhající hospodářské stavení je klasicistní. Interiéry jsou plochostropé, částečně s podříznutými fabionovými stropy , částečně s užitkovými trámovými stropy na průvlaku. Průčelí patrové budovy po necitlivém a bezohledném novodobém zjednodušení klasicistní fasády je pojednáno vpadlými paspartami s pravoúhlými a půlkruhovými frontony, horizontálně pročleněno pásovou kordonovou římsou. Průčelí hospodářské budovy   s týmiž vpadlými o půlkruhových frontonech, zde vyplněných paprsčitým reliéfním motivem. pravá část je pak charakterizována jednoduchými lisenovými rámci a dvojicemi kruhových terčů nad překlady otvorů.

            Sýpka za administrativní budovou na jihu je situována při ohradní zdi fary. jde o hranolovou původem barokní solitérní stavbu, jejíž průčelí uzavírá oběh profilované korunní římsy podkládající valbovou střechu s námětky. Vlastní průčelí sýpky pod korunní římsou až na oběh pásové kordonové římsy hladké. Téměř čtvercová okénka ve špaletách jsou zabezpečena provlékanými mřížemi ze subtilních prutů čtvercového profilu. Hlavní vjezd do interiéru dnes v novodobé úpravě prolomen severním průčelím, které je trojpatrové, dvojosé, vertikálně osově symetrické, se zbytky pekované barokní omítky žlutavého tónu. Zdivo v celém rozsahu cihlové. v interiéru užitková dřevěná konstrukce pater a trámových stropů.

            Stav povrchové úpravy je dezolátní, profilovaná korunní římsa i římsa kordovaná jsou do hloubky rozrušené. Vysoko vzlínající kapilární vlhkost. Tytéž závady platí i pro další budovy.

            Od areálu vlastního zámku je stavební soubor dvora oddělen nízkou ohradní zídkou. Terén dvora je doplněn většinou rušivými a nevhodnými stavebními prvky a přístavbami (např. panelové garáže, betonová rampa apod.)

 

                                               Hodnocení:

            Barokní, klasicistně přestavovaný areál dvora s degradujícími novodobými zásahy z posledního období. navíc po privatizaci nejsou prováděny ty nejzákladnější opravy a běžná údržba.. urbanisticky nepostradatelná součást areálu zdejšího zámku, patrně zaujímající aspoň zčásti plochu předhradí někdejšího gotického hradu, z toho důvodu se jedná o archeologicky exponovanou lokalitu.

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————